Newsfeed

Development for community

back Return to news

Raporty poświęcone pracy Sądu Arbitrażowego OAC

calendar 31 December 2021
In short

W tym miejscu publikujemy raporty poświęcone pracy Sądu Arbitrażowego Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego – ufamy bowiem, że zagadnienie arbitrażu, czy szerzej: alternatywnych metod rozwiązywania sporów, może być szczególnie ciekawe dla organizacji pozarządowych.

Źródło: Adobe Stock

W tym miejscu publikujemy raporty poświęcone pracy Sądu Arbitrażowego Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego – ufamy bowiem, że zagadnienie arbitrażu, czy szerzej: alternatywnych metod rozwiązywania sporów, może być szczególnie ciekawe dla organizacji pozarządowych.

RAPORT I – SĄD POLUBOWNY OŚRODKA ANALIZ CEGIELSKIEGO JAKO ODPOWIEDŹ NA ZAPOTRZEBOWANIE NA SĄDOWNICTWO POLUBOWNE WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH.

RAPORT II – ORGANIZACJA I SPOSÓB DZIAŁANIA SĄDU POLUBOWNEGO PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

RAPORT III – WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I DEMOGRAFII ZGŁOSZONYCH SPRAW I STRUKTURY GRUPY ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW.

RAPORT IV – DOTYCZĄCY ODFORMALIZOWANEGO TRYBU POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM POLUBOWNYM OŚRODKA ANALIZ CEGIELSKIEGO. ASPEKTY FORMALNE ORAZ PRAKTYCZNE.

RAPORT V – RAPORT Z PRZEBIEGU KONFERENCJI „NOWOCZESNY ARBITRAŻ” ZORGANIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK ANALIZ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO.

RAPORT VI – WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGOZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRAWA WŁAŚCIWEGO WYBRANEGO PRZEZ STRONY.

RAPORT VII – RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO PRACY SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

RAPORT VIII – WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE WYBORU PRAWA WŁAŚCIWEGO PRZEZ STRONY I SĄD ARBITRAŻOWY.

RAPORT IX – WPŁYW SPRAW DO ROZPATRZENIA PRZEZ STAŁY SĄD POLUBOWNY PRZY FUNDACJI OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO WYROKI.