Newsfeed

Development for community

back Return to news

Nowe podatki od 2021

calendar 4 January 2021
In short

Mimo wielokrotnych zapowiedzi rządu, że w nowym roku żaden podatek nie wzrośnie choćby o grosz, a pojawi się tylko jeden nowy rodzaj obciążenia publiczno-prawnego[1] okazuje się, że w rzeczywistości wejdzie w życie aż pięć nowych podatków, niektóre natomiast wzrosną. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie: podatek handlowy, podatek cukrowy, podatek od alkoholu […]

Źródło: elements.envato.com

Mimo wielokrotnych zapowiedzi rządu, że w nowym roku żaden podatek nie wzrośnie choćby o grosz, a pojawi się tylko jeden nowy rodzaj obciążenia publiczno-prawnego[1] okazuje się, że w rzeczywistości wejdzie w życie aż pięć nowych podatków, niektóre natomiast wzrosną.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie: podatek handlowy, podatek cukrowy, podatek od alkoholu od tzw. „małpek”, spółki komandytowe zostaną opodatkowane oraz zostanie pobrana opłata przekształceniowa OFE. Do podatków, które w 2021 r. wzrosną należą: podatki od nieruchomości, od deszczu, ulga abolicyjna zostanie ograniczona (co oznacza podwyższenie podatku dochodowego) oraz zostaną podwyższone stawki VAT, chociaż zgodnie z dotychczasowymi przepisami, uległyby obniżeniu. Poniżej zostanie przedstawiona krótka charakterystyka wybranych podatków.

Podatek handlowy (nowy podatek)

Podatek handlowy został wprowadzony ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej[2]. Dotyczy sprzedawców detalicznych dokonujących sprzedaży towarów na rzecz konsumentów. Celem wprowadzenia podatku jest wyrównanie pozycji konkurencyjnej pomiędzy największymi podmiotami, które działają w obszarze sprzedaży detalicznej, a ich konkurencją. W ramach ustawy zostały przewidziane dwie stawki podatku. Stawka 0,8% jest stosowana do miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej przy kwocie nieprzekraczającej 170 mln zł podstawy opodatkowania. Natomiast stawka 1,4% opodatkowania, jest stosowana do kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania przekraczającą 170 mln zł. Kwota wolna od podatku została ustalona na poziomie 17 mln zł miesięcznie.

Podatek od nieruchomości (stawka podwyższona)


Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021[3] został podwyższony podatek od nieruchomości. Szacuje się, że maksymalne stawki podatków i opłat mogą wzrosnąć nawet o 3,9%. Zmiana dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców. Maksymalne stawki nowych opłat będą wynosiły:

  • podatek od budynków mieszkalnych – wyniesie 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej[4].

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości będą̨ wynosiły:

  • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
  • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
  • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
  • podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni[5].

Podatek od deszczu (stawka podwyższona) 

Podatek będzie nałożony za brak odpowiedniego odprowadzania deszczówki bądź za niespełnienie limitu dopuszczalnego dla danej działki. Najbardziej uciążliwe jest nałożenie opłaty na nieruchomości powyżej 600 m2 (podczas gdy dotychczas dotyczyło to działki 3500 m2), na których co najmniej 50% powierzchni zajmuje budynek (dotychczas było to 70% powierzchni). Taka zmiana ma służyć ograniczeniu spływu powierzchniowemu i zwiększeniu retencyjności[6]. Nowy podatek dotknie w szczególności mieszkańców bloków. Szczególnie tych, którzy mieszkają̨ w budynkach wybudowanych w ostatnich latach, gdzie deweloperzy postanowili wykorzystać do granic możliwości każdy metr kwadratowy działki, pozostawiając bardzo niewielką przestrzeń na zieleń. Obecne przepisy nakładają obowiązek zachowania 25% działki na powierzchnię czynną biologicznie, jednak samorządy mogą̨ dowolnie podnosić ten odsetek[7]. Za niższą jakość życia mieszkańcy blokowisk będą musieli jeszcze dopłacać. Według obliczeń w zależności od powierzchni zabudowy opłata może sięgać nawet kilkadziesiąt złotych rocznie od mieszkania.

Podatek cukrowy (nowy podatek) 

Regulacje nowej ustawy zakładają wprowadzenie opłat stałych i zmiennych od napojów słodzonych i energetycznych. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej oraz dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej np. kofeiny lub tauryny. Natomiast opłata zmienna wynosi 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr alkoholu. Obok opłaty za słodzone napoje ustawa wprowadza opłaty dodatkowe za alkohol sprzedawany w opakowaniach o objętości do 300 ml. czyli tzw. „małpkach”. Będzie ona wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu.

Przykładowo nowa opłata wyniesie 1 zł za 100 ml „małpki” wódki 40 procent, 2 zł od 200 ml wódki 40 – procentowej oraz 88 gr od 250 ml wina 14 -procentowego. Nowa opłata będzie pobierana w momencie sprzedaży do sklepu.

Utrzymanie w mocy podwyższonych stawek VAT 

Ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19[8] z dniem wejścia w życie dzień po ogłoszeniu (tj. 8 października br.) obowiązujące stawki VAT zostały utrzymane na poziomie 23% i 8%. Oznacza to, że po raz kolejny odroczona została obniżka stawek VAT, która została zapowiedziana w 2011 roku.

[1] Słowa pochodzą z wypowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, Nowe obciążenia podatkowe w 2021r., https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4713435,Nowe-obciazenia-podatkowe-w-2021-roku.html, dostęp: 22.12.2020 r.

[2] Dz. U. z 2016 r. poz. 1155 z późn. zm.

[3]  M. P. z 2020 r. poz. 673.

[4] Nowe obciążenia podatkowe w 2021r., https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4713435,Nowe-obciazenia-podatkowe-w-2021-roku.html, dostęp: 22.12.2020 r.

[5] Nowe obciążenia podatkowe w 2021r., https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4713435,Nowe-obciazenia-podatkowe-w-2021-roku.html, dostęp: 22.12.2020 r.

[6] Rozpoczęcie konsultacji projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, https://www.gov.pl/web/gospodarka-morska/rozpoczecie-konsultacji-projektu-ustawy-o-inwestycjach-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-suszy, dostęp: 8.09.2020 r.

[7] §39 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690.

[8] Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, z późn. zm.