Team

Poznaj nasz zespół!

dr Tymoteusz Zych

Doktor nauk prawnych, radca prawny, prezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. H. Cegielskiego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem nagrody w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Absolwent WPiA UW oraz międzyuniwersyteckich interdyscyplinarnych studiów w Akademii Artes Liberales, które realizował na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2010 r. współpracuje jako ekspert w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych z organizacjami pozarządowymi, w tym z Centrum im. Adama Smitha, Instytutem Ordo Iuris oraz Laboratorium Prawa i Gospodarki. Autor analiz prawnych i prawno-ekonomicznych m.in. dla Senatu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia oraz dla szeregu podmiotów prywatnych. W ekspertyzach i artykułach naukowych podejmuje problematykę ekonomicznej analizy prawa, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań polityk społecznych, prawa konstytucyjnego, w tym zagadnień praw człowieka i praw obywatelskich, prawa administracyjnego oraz prawnych ram funkcjonowania systemu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego. Konsultant Departamentu Stanu USA w zakresie problematyki prawa konstytucyjnego porównawczego. W latach 2014-2016 członek Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od października 2017 r. członek zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju działającego w Ministerstwie Rozwoju.

adw. Jerzy Kwaśniewski

W praktyce zawodowej skupiony na prawie handlowym oraz procesie cywilnym, doradza w realizacji złożonych projektów długoterminowych, w tym infrastrukturalnych, reprezentuje klientów w kluczowych sporach przed trybunałami arbitrażowymi oraz sądami krajowymi i międzynarodowymi. Kieruje zespołem prawników prawa rodzinnego, wyspecjalizowanym w sprawach z zakresu pieczy i władzy rodzicielskiej, ochrony przed nieproporcjonalną interwencją władzy publicznej w życie rodzinne. Współpracuje z organizacjami społecznymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym organizacjami zawodowymi i branżowymi rynku sztuki, wina i transportu drogowego. Uczestniczył w formowaniu pozarządowych ruchów obywatelskich i organizacji członkowskich zabierających głos w obszarze praw człowieka. W latach 2014 – 2016 członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Od grudnia 2015 członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. Od października 2017 członek i sekretarz Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji.

adw. dr Bartosz Lewandowski

Adwokat, doktor nauk prawnych, wiceprezes zarządu Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, partner zarządzający spółki adwokacko-radcowskiej Khanzadyan Lewandowski i Partnerzy w Warszawie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich ( m.in. w “Państwie i Prawie” czy “Przeglądzie Sejmowym”) oraz międzynarodowych periodykach naukowych. W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka “Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym” (Warszawa 2016). Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939” wydanego prze Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego (Warszawa 2020). Od 2013 r. jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych koncentrujących swoją aktywność na wolności działalności gospodarczej, wolności słowa oraz ochronie porządku konstytucyjnego.

Olaf Szczypiński

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Wiceprezes Fundacji Ośrodka Analiz Prawnych, Społecznych i Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego. W praktyce zawodowej koncentruje się na postępowaniach sądowych (karnych i cywilnych) oraz administracyjnych i sądowo administracyjnych. Zainteresowania zawodowe skupia na prawie karnym, w szczególności w zakresie zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko mieniu, a także prawnokarnych aspektach ochrony twórców. Doradza także w kwestiach dotyczących realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych. Współpracuje lub współpracował z krajowymi organizacjami społecznymi, gdzie zarządzał kilkuosobowym zespołem, nadzorował realizację projektów o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, prawa rodzinnego, przygotowywał opinie prawne i uczestniczył w konsultacjach społecznych na różnych etapach procesu legislacyjnego. Jest autorem lub współautorem, raportów, analiz i opinii m.in. dla Senatu Rzeczypospolitej oraz podmiotów prywatnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych m.in. w czasopismach z listy ministerialnej. Organizator i prelegent licznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularyzatorskich poświęconych problematyce prawnej. Był członkiem zespołów i grup doradczych przy Pełnomocniku Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz w Ministerstwie Rozwoju.