Team

Poznaj nasz zespół!

Paweł Pawłowski

Wiceprezes zarządu Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Entrepreneurship Program na Babson College w Wellesley, Massachusetts. Odbył staż naukowy w Institute of World Politics w Waszyngtonie D.C. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i obecnie prowadzi prace nad doktoratem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych bankach w Polsce, był także doradcą prezesa zarządu dużej grupy kapitałowej i prowadził własną działalność gospodarczą. Realizował projekty służące budowaniu relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami, a także wzmacniające współpracę biznesu z uczelniami wyższymi, również w wymiarze międzynarodowym. Był również koordynatorem merytorycznym z ramienia polskich współorganizatorów konferencji “A New Initiative for Poland: A Future Global Leader in Securing the 4th Industrial Revolution” poświęconej problemom cyberbezpieczeństwa w obszarze Trójmorza. Obecnie jest managerem w jednej z największych firm z sektora transportowego w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Swoje zainteresowania związane ze współpracą międzynarodową realizuje także w organizacjach pozarządowych – jest przewodniczącym rady Fundacji Warsaw Institute. Publikuje m.in. na łamach Warsaw Institute Review oraz Myśli Suwerennej. Był wykładowcą m.in. Kolegium Służby Publicznej, Forum Wspólnie dla Przyszłości, Podlaskiej Akademii Edukacji Społecznej oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Karol Handzel

Prezes Zarządu. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również między innymi Polsko-Amerykańską Akademię Liderów oraz Belwederską Szkołę Letnią organizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP. W latach 2019-2021 prezes Stowarzyszenia KoLiber. Od 2019 roku pełni także funkcję Sekretarza Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Od czerwca 2021 roku pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, a następnie wiceprezydent Uczelni Collegium Intermarium.

adw. Jerzy Kwaśniewski

W praktyce zawodowej skupiony na prawie handlowym oraz procesie cywilnym, doradza w realizacji złożonych projektów długoterminowych, w tym infrastrukturalnych, reprezentuje klientów w kluczowych sporach przed trybunałami arbitrażowymi oraz sądami krajowymi i międzynarodowymi. Kieruje zespołem prawników prawa rodzinnego, wyspecjalizowanym w sprawach z zakresu pieczy i władzy rodzicielskiej, ochrony przed nieproporcjonalną interwencją władzy publicznej w życie rodzinne. Współpracuje z organizacjami społecznymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym organizacjami zawodowymi i branżowymi rynku sztuki, wina i transportu drogowego. Uczestniczył w formowaniu pozarządowych ruchów obywatelskich i organizacji członkowskich zabierających głos w obszarze praw człowieka. W latach 2014 – 2016 członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Od grudnia 2015 członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. Od października 2017 członek i sekretarz Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji.

Olaf Szczypiński

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Wiceprezes Fundacji Ośrodka Analiz Prawnych, Społecznych i Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego. W praktyce zawodowej koncentruje się na postępowaniach sądowych (karnych i cywilnych) oraz administracyjnych i sądowo administracyjnych. Zainteresowania zawodowe skupia na prawie karnym, w szczególności w zakresie zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko mieniu, a także prawnokarnych aspektach ochrony twórców. Doradza także w kwestiach dotyczących realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych. Współpracuje lub współpracował z krajowymi organizacjami społecznymi, gdzie zarządzał kilkuosobowym zespołem, nadzorował realizację projektów o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, prawa rodzinnego, przygotowywał opinie prawne i uczestniczył w konsultacjach społecznych na różnych etapach procesu legislacyjnego. Jest autorem lub współautorem, raportów, analiz i opinii m.in. dla Senatu Rzeczypospolitej oraz podmiotów prywatnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych m.in. w czasopismach z listy ministerialnej. Organizator i prelegent licznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularyzatorskich poświęconych problematyce prawnej. Był członkiem zespołów i grup doradczych przy Pełnomocniku Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz w Ministerstwie Rozwoju.