Statut

Statut

In short

STATUT FUNDACJI Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego Postanowienia ogólne § 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jerzego Kwaśniewskiego, Bartosza Lewandowskiego, Karolinę Pawłowską, Olafa Szczypińskiego, Tymoteusza Zycha, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 lipca 2017 r. […]

Źródło:
OAC

STATUT FUNDACJI

Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jerzego Kwaśniewskiego, Bartosza Lewandowskiego, Karolinę Pawłowską, Olafa Szczypińskiego, Tymoteusza Zycha, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 lipca 2017 r. (Rep A Nr 3546/2017) przez Rafała Patynowskiego zastępcę notarialnego, zastępcę notariusza Krystiana Soroko, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Lądowej nr 1 lok. 3, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 181 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za granicą.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja ma prawo do posługiwania się nazwą skróconą „Ośrodek Cegielskiego” lub „Ośrodek Analiz Cegielskiego”.

Cele i sposoby działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są:

 1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz praw obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój instytucji państwa prawnego, w tym:
  1. promowanie idei dobra wspólnego;
  2. ochrona ładu prawnego poświadczonego w Konstytucji RP;
  3. działalność na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej;
  4. działalność na rzecz odbudowy etosu służby publicznej;
 2. wspomaganie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, w tym:
  1. upowszechnianie wiedzy o procesach ekonomicznych;
  2. integrowanie środowisk działających na rzecz rozwoju gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorców, działaczy społecznych i samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; c. upowszechnianie postaw przedsiębiorczości;
  3. promowanie idei wolnego rynku;
  4. promowanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju;
  5. promowanie idei patriotyzmu gospodarczego;
  6. promowanie postaw sprzyjających rozwojowi polskiej gospodarki i przedsiębiorstw wśród pracowników administracji publicznej i samorządowców;
  7. opracowywanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej;
  8. opracowywanie rozwiązań służących ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw;
  9. opracowywanie rozwiązań służących tworzeniu optymalnych warunków dla inwestycji zagranicznych;
  10. opracowywanie rozwiązań służących rozwojowi i rozwiązywaniu problemów firm rodzinnych; l. promocja i wsparcie firm rodzinnych;
  11. działania na rzecz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;
  12. opracowywanie rozwiązań podatkowych ułatwiających podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
  13. opracowywanie i promowanie rozwiązań przyjaznych rodzinie dla przedsiębiorców;
 1. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 2. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
  1. upowszechnianie wiedzy na temat najważniejszych instytucji prawnych Rzeczypospolitej, w szczególności wśród młodzieży szkolnej i studentów szkół wyższych;
  2. upowszechnianie wiedzy o systemach prawnych innych państw współcześnie i w przeszłości;
  3. działalność na rzecz powiększania świadomości i upowszechniania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania instytucji międzynarodowych;
  4. promowanie kultury prawnej.
 3. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 4. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638), w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 5. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa organicznego;
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 8. promocja i organizacja wolontariatu;
 9. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie sfery zadań publicznych i celów Fundacji.
 10. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym promocja i rozwój polskiej nauki w obszarze prawa, ekonomii i socjologii w kraju oraz działalność na rzecz ochrony interesu Polski na forum międzynarodowym;
 11. działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. prowadzenie badań naukowych w zakresie celów Fundacji, wspieranie takich badań i upowszechnianie ich wyników.

§ 8.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie działalności prawniczej,
  2. prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
  3. prowadzenie działalności wydawniczej,
  4. prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej, doradczej informacyjnej i promocyjnej;
  5. prowadzenie działalności dokumentacyjnej, popularyzatorskiej i publicystycznej;
  6. prowadzenie baz danych związanych z tematycznie z celami statutowymi;
  7. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów oraz technologii;
  8. przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz, opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i innych tego typu materiałów;
  9. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych;
  10. udział w konsultacjach publicznych prowadzonych w ramach procedur legislacyjnych i decyzyjnych toczących się na gruncie krajowym i międzynarodowym;
  11. inicjowanie i prowadzenie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami społecznymi, zawodowymi i regionalnymi a organizacjami międzynarodowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej;
  12. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kwestiach związanych tematycznie z celami statutowymi;
  13. współpracę z przedsiębiorcami, w tym firmami rodzinnymi,
  14. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
  15. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji,
  16. przystępowanie do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń oraz tworzenie i przystępowanie do innych krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są istotnie zbieżne z celami Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 9.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają kwotę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych).

§ 11.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. dochodów z działalności gospodarczej
 7. dochodów z odpłatnej działalności statutowej.

§ 12.

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednakże wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
  2. działalności prawniczej (PKD 69.10.Z);
  3. wydawania książek (PKD 58.11.Z);
  4. działalności organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
  5. stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);
  6. pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  7. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  8. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  9. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.Z).

Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem;
 2. Rada Programowa, zwana dalej również Radą.

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do sześciu osób i jest powoływany przez Fundatorów w drodze uchwały.
 2. Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych oraz Wiceprezesów Zarządu.
 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu. Fundatorzy mogą odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 16.

 1. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  3. określanie przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej;
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
  6. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
  8. sporządzanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa.

§18.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu do spraw finansowych.

§ 19.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli pozostałe postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20.

 1. Rada programowa powoływana jest przez Zarząd w drodze uchwały.
 2. Zarząd wskazuje Przewodniczącego Rady.
 3. Zarząd przyjmuje regulamin działalności Rady, w którym określa w szczególności kompetencje, tryb i sposób działania Rady, prawa i obowiązki członków.

§ 21.

 1. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady.
 2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.

§ 22.

Rada pełni funkcję doradczą, opiniującą i honorową.

Zmiana Statutu

§ 23.

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć między innymi celów i sposobów działania Fundacji. Połączenie z inną fundacją

§ 24.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 26.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 27.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 28.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.