Newsfeed

Development for community

back Return to news

Monitoring Legislacji – IV Kwartał 2019

calendar 22 January 2020
In short

Oddajemy w Państwa ręce Raport z monitoringu legislacji za IV kwartał 2019 r. (czyli okres: październik-grudzień 2019 r.), przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Niniejszy raport powstał w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”. Projekt ten (nr wniosku: 10540) zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Konkursie Programu Rozwoju […]

Oddajemy w Państwa ręce Raport z monitoringu legislacji za IV kwartał 2019 r. (czyli okres: październik-grudzień 2019 r.), przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.
Niniejszy raport powstał w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”. Projekt ten (nr wniosku: 10540) zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO-4.
Poniższy raport jest pierwszym kwartalnym raportem w ramach Projektu, stanowiącym jednocześnie opracowanie podsumowujące wchodzące w życie, projektowane lub dopiero postulowane zmiany w prawie z ostatnich miesięcy 2019 r.

POBIERZ RAPORT


Założeniem Projektu jest prowadzenie profesjonalnego, systematycznego i kompleksowego obywatelskiego monitoringu legislacji, którym dzielić będziemy się z odbiorcami – w tym przede wszystkim innymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdecydowaliśmy się skupić na monitoringu polegającym na analizie prawodawstwa krajowego i unijnego pod kątem wpływu regulacji na organizację „trzeciego sektora”, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MŚP potrzebują najbardziej wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii, jaką jest poruszanie się po meandrach ciągłych zmian legislacyjnych.
W efekcie prowadzonego monitoringu wyznaczony zespół będzie opracowywał raport kwartalny podsumowujący zmiany, które mają wpływ na konkretne grupy docelowe. Raporty będą zawierały kompleksowe interdyscyplinarne analizy, uwzględniające nie tylko postulowane zmiany normatywne i literalne brzmienie wchodzących w życie przepisów, ale również próbę ich oceny od strony przewidywanych skutków regulacji. Naszą ambicją jest, by w ten sposób nie tylko dostarczać adresatom naszych raportów informacji o dynamicznie nowelizowanym stanie prawnym, ale i w przekonujący sposób pełnić funkcję organizacji strażniczej (tzw. watch-dog), która „patrzy władzy na ręce”, sygnalizuje potencjalne błędy i ryzyka, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu władzy publicznej – reaguje na nie poprzez włączenie ekspertów (własnych oraz zaangażowanych z zewnątrz) w prace legislacyjne.

POBIERZ RAPORT


Przygotowując kwartalny raport legislacyjny – zwłaszcza we współczesnych realiach państwa środkowej Europy, będącego członkiem Unii Europejskiej, gdzie zjawiska jurydyzacji życia społecznego, nadregulacji i inflacji prawa mają charakter powszechny, nie sposób uniknąć zarzutów arbitralności w wyborze omawianych zagadnień oraz skrótowości w relacjonowaniu propozycji legislacyjnych.

Paradoksalnie jednak ewentualne oskarżenie o lapidarność treści raportu legislacyjnego – w czasach, gdy prawodawca (krajowy albo unijny, ten drugi bywa często bardziej nieporadny, a jego „dzieła prawodawcze” równie przegadane i bełkotliwe, niejednokrotnie zupełnie absurdalne merytorycznie) lubuje się w konstruowaniu długich, przesadnie rozbudowanych przepisów, które zresztą następnie bez końca modyfikuje, wywołując popłoch po stronie adresatów i wątpliwości interpretacyjne sądów – może być komplementem.

Co więcej, już pobieżne zorientowanie się w ilości projektowanych/wchodzących w życie nowych regulacji (na podstawie choćby dostępnych publicznie źródeł: stron internetowych Sejmu, Rady Ministrów, Dziennika Ustaw, publikatorów unijnych) pozwala sformułować przypuszczenie, że całościowa analiza wszystkich istotniejszych zmian zajęłaby prawdopodobnie kilkaset stron tekstu. Przygotowanie i lektura takiego raportu zupełnie mijałaby się z celem.

Przyjęliśmy zatem, że prezentowane w raportach legislacyjnych treści powinny być maksymalnie esencjonalne i przystępne, bez powielania enigmatycznego często brzmienia przepisów, lecz poprzez wskazanie najistotniejszych kwestii w sposób klarowny i zwięzły. Zależało nam na przedstawieniu ich w taki sposób, by niebędąca prawnikiem osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zaangażowania w życie społeczne, mogła zorientować się w temacie projektowanych lub zyskujących moc obowiązującą rozwiązań prawnych. Staraliśmy się przy tym skupić nie na rozważaniach teoretycznych i ocenach światopoglądowo-politycznych, ale formułować uwagi praktyczne, sugerować pragmatyczne szanse i konkretne zagrożenia związane z nowymi regulacjami.Uznaliśmy, że poprzedni kwartał wymaga przedstawienia w niniejszym raporcie następujących zagadnień:

  • zmian związanych z tzw. Małym ZUS-em,
  • regulacji w zakresie pracowniczych planów kapitałowych,
  • kwestii tzw. split-paymentu,
  • rozwiązań dotyczących mikrorachunku podatkowego,
  • nowelizacji ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • przepisów o bazie danych odpadowych,
  • zmiany przepisów o podatku akcyzowym;
  • analizy projektu ustawy nowelizującej przepisy dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.


Ponadto, ze względu na fakt, iż krajowe życie publiczne zostało w okresie ostatnich miesięcy zdominowane przez bieżące wydarzenia polityczne, tj. wybory parlamentarne, zdecydowaliśmy się wzbogacić niniejszy raport o wskazanie kilku wybranych postulatów rozwiązań legislacyjnych podnoszonych w trakcie kampanii wyborczej.

POBIERZ RAPORT