Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Nowa matryca stawek VAT + wiążąca informacja stawkowa

calendar 7 października 2020
W skrócie

Prostota, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów rządowym hasłem promującym zmianę stawek VAT. Nowa matryca zaczęła obowiązywać 1 lipca br. Jej założeniem była eliminacja absurdów podatkowych. Przykładowo: na pączki obowiązywały trzy stawki VAT, tj. 5%, 8% i 23%. Jak tłumaczył Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, nowa matryca stawek VAT ma ułatwić życie przedsiębiorcom, gdyż klasy- fikowanie towarów jest […]

Źródło: elements.envato.com

Prostota, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów rządowym hasłem promującym zmianę stawek VAT. Nowa matryca zaczęła obowiązywać 1 lipca br.

Jej założeniem była eliminacja absurdów podatkowych. Przykładowo: na pączki obowiązywały trzy stawki VAT, tj. 5%, 8% i 23%. Jak tłumaczył Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, nowa matryca stawek VAT ma ułatwić życie przedsiębiorcom, gdyż klasy- fikowanie towarów jest prostsze, maksymalnie ograniczono wyjątki i dodatkowe warunki stosowania obniżonych stawek[1].

Dotychczasowy system oparty był bowiem na skomplikowanej i wielokrotnie krytykowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Dodatkowo, charakteryzował się brakiem mocy wiążącej opinii klasyfikacyjnych wydawanych przez GUS.

Natomiast ustawa wprowadzająca nową matrycę stawek VAT[2] obejmuje:

1) zmianę klasyfikacji towarów i usług,

2) uproszczenie systemu stawek VAT,

3) wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS),

4) zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników.

Nowa matryca stanowi przede wszystkim odejście od stosowania wspomnianej PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towa- rów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature), dostępna w Przeglądarce Taryfowej systemu ISZTAR4[3], stanowi wykaz towarów dzielący się na sekcje, działy, pozycje i podpozycje.

Do podstaw nowego rozwiązania należy:

 • objęcie jedną stawką (w miarę możliwości) całych działów CN,
 • generalne obniżenie stawek (tzw. „równanie w dół”) w przypadku konieczności zmiany stawki na danetowary (np. pieczywo i wyroby ciastkarskie – 5%),
 • podwyższenie stawek na wybrane towary (np. homary i ośmiornice, lód – 23%).

Ponadto, niewielkiej modyfikacji dokonano nowelizacją[4] rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych[5].

Istotną kwestię stanowi instytucja Wiążącej Informacji Stawkowej. Powstała ona nie tylko w celu uła- twienia podatnikom stosowania przepisów dotyczących VAT, ale również zapewnienia im ochrony. Nie należy jednak mylić tego pojęcia z interpretacją indywidualną.

WIS jest bowiem decyzją wydawaną bez zbędnej zwłoki (nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzy- mania stosownego wniosku) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Jej treść wskazuje właściwą klasyfikację przedmiotu wniosku oraz stawkę podatku VAT.

W zakresie objętym WIS nie są wydawane interpretacje indywidualne w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa. Te z kolei mają zastosowanie w kwestii zwolnień podatkowych, co podkreśla Ewa Łuczak, dyrektor KIS[6].

Mając na uwadze powyższe, przedmiotem wniosku o wydanie WIS mogą być:

 1. towar albo usługa,
 2. towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (tzw. czynność kompleksowa).

Powyższe oznacza, iż nie jest możliwym wystąpienie o WIS dotyczącą dwóch czy większej liczby towarów lub usług.

WIS wydawana jest na wniosek:

 1. podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 2. podmiotu innego niż podatnik posiadający NIP, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,
 3. zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Mogą oni złożyć stosowne dokumenty w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej, za pośrednictwem poczty lub elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP[7]. Należy przy tym dokonać opłaty w wysokości 40 zł na właściwy rachunek bankowy KIS.

Jednak zakres ochronny WIS obejmuje nie tylko podmioty, dla których została ona wydana, ale rów- nież podatników innych niż adresaci WIS. Organy podatkowe związane są WIS wobec pierwszej grupy podmiotów w odniesieniu do:

 • towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
 • usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
 • towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonanąpo dniu, w którym WIS została doręczona.

Tym samym, organ podatkowy nie będzie miał prawa kwestionować wysokości stawki podatkowej usta- lonej w oparciu o wydaną podatnikowi WIS.

Co więcej, w razie zmiany lub uchylenia WIS stosuje się odpowiednio właściwe przepisy Ordynacji podatkowej[8] odnoszące się do interpretacji indywidualnej. Stąd też podatnik:

 • nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej ani nie zostaną mu naliczone odsetki za zwłokę;
 • zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wy- konane w wyniku zastosowania się do tejże WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po jej doręczeniu.

Z zastosowania wspomnianych przepisów wynika, iż podatnik będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego decyzji do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym doszło do zmiany bądź uchylenia WIS.

PRZYKŁADY:

 1. WIS została zmieniona w styczniu 2021 r. (zmiana doręczona podatnikowi w tym samym miesiącu) – podatnik rozliczający się miesięcznie będzie mógł stosować stawkę podatku wynikającą z WIS przed jej zmianą do końca lutego 2021 r.
 2. WIS została zmieniona w styczniu 2021 r. (zmiana doręczona podatnikowi w tym samym miesiącu) – podatnik rozliczający się kwartalnie będzie mógł stosować stawkę podatku wynikającą z WIS przed jej zmianą do końca czerwca 2021 r.

Wskazana ochrona prawna adresatów WIS ma również zastosowanie wobec innych podatników w przypadku:

 • czynności dokonanych po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • zastosowania na potrzeby podatku klasyfikacji towaru według CN określonej w Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA).

Warunkiem koniecznym jest jednak, by wydana decyzja dotyczyła towaru lub usługi tożsamej.

Warto mieć również na uwadze to, że:

 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość (dotyczy to m.in. wystąpienia przesłanek wznowienia postępowania[9]);
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmienia wydaną WIS w przypadku jej niezgod- ności z przepisami prawa.

Co więcej, WIS wygasa z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego, w wyniku których stała się z nimi niezgodna.

Powyższe zmiany w polskim prawie podatkowym wiceminister finansów, Jan Sarnowski, określił mia- nem „momentu epokowego”[10]. Dodał, że od wdrożenia w naszym kraju VAT-u przedsiębiorcy nie mieli możliwości potwierdzenia prawidłowości stosowanej przez siebie stawki w sposób wiążący dla urzę- du. Po ćwierćwieczu jednak uzyskali najwyższy europejski poziom bezpieczeństwa stosowania prawa.

 

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

 

 

[1] Rzeczpospolita, 1 lipca 2020 r. weszła w życie nowa matryca stawek VAT, 1.07.2020r.,https://www.rp.pl/VAT/306309913-1-lipca-2020-r- -weszla-w-zycie-nowa-matryca-stawek-VAT.html, dostęp: 5.08.2020 r.

[2] Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o  zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.z2019, poz.1751 z późn. zm.

[3] Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, https://www.puesc.gov.pl/, dostęp: 5.08.2020 r.

[4] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz. U. z 2020, poz. 1487.

[5] Dz. U. z 2020, poz. 527.

[6] Dziennik Gazeta Prawna, Podatnicy mylą WIS z interpretacją indywidualną, 29.06.2020 r., https://podatki.gazetaprawna.pl/arty- kuly/1484671,wiazaca-informacja-stawkowa-wis-a-interpretacja-indywidualna.html, dostęp: 5.08.2020 r.

[7] Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, Wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS-W), https://epuap.gov.pl/wps/ portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/deklarowanie-podatku-od-towarow-i-uslug/wnioskowanie-o-wydanie-wia- zacej-informacji-stawkowej, dostęp: 5.08.2020 r.

[8] art. 14k-14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm.

[9] art. 240 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm.

[10] Polska Agencja Prasowa, MF:dzięki nowej matrycy VAT ponad dwa razy mniej kategorii towarów z różnymi stawkami tego podatku, 9.07.2020r., https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C679066%2Cmf-dzieki-nowej-matrycy-vat-ponad-dwa-razy-mniej-kategorii-towarow-z, dostęp: 5.08.2020 r.