Polityka prywatności

Polityka prywatności

W skrócie

Polityka Prywatności WPROWADZENIE Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Zjednoczenia 50/U1, 01-801 Warszawa (zwana dalej Ośrodkiem lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […]

Źródło:
OAC

Polityka Prywatności

 1. WPROWADZENIE

Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Zjednoczenia 50/U1, 01-801 Warszawa (zwana dalej Ośrodkiem lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w niniejszej  Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Ośrodek, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

 1. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH w OŚRODKU

Ośrodek zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Ośrodkiem w związku z realizacją jego celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Ośrodka.
 2. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych;
 3. organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, konferencji naukowych lub prasowych;
 4. udostępnianiem publikacji, analiz, broszur, stanowisk Ośrodka;
 5. wsparciem działalności Ośrodka przez darczyńców;
 6. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Ośrodku;
 7. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Ośrodka (używanie plików cookies).
 1. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ OŚRODEK

Ośrodek zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Ośrodek może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Ośrodka, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, akcji społecznych, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Ośrodka.
 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU

1. Jeśli otrzymują Państwo od Ośrodka zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Ośrodka, w tym o organizowanych akcjach społecznych.

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Ośrodkiem za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Ośrodek z publicznie dostępnych źródeł.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Ośrodka, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, protestach, petycjach, debatach, seminariach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Ośrodkaart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Ośrodkiem w związku z jego celami statutowymi
 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

2. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Ośrodek.

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego  na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Ośrodek.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie wwwart. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Ośrodka, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Ośrodka  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Ośrodkiem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraokres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

3. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Ośrodek.

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Ośrodek np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
  informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, konferencji naukowej lub prasowejart. 6 ust. 1 lit. f RODO
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Ośrodka, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Ośrodkaart. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Ośrodkiem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraokres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

4. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Ośrodek.

Dotyczy osób fizycznych, którym Ośrodek udostępnia bezpłatne publikacje naukowe, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Ośrodek.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych
informowanie o realizacji celów statutowych Ośrodka, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Ośrodka  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Ośrodkiem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODOokres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

5. Jeżeli wspierają Państwo działalność Ośrodka darowiznami

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Ośrodka wskazane na stronach internetowych www.osrodekanaliz.pl bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: tpay.pl lub systemu PayPal.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowychart. 6 ust. 1 lit. b RODOokres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcieart. 6 ust. 1 lit. f RODO  okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiokres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
informowanie o realizacji celów statutowych Ośrodka, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Ośrodka  art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Ośrodkiem w związku z jego celami statutowymi
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO)
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa

6. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą, stażem lub praktyką w Ośrodku.

Dotyczy kandydatów do pracy, na staż lub praktyki w Ośrodku.

Cel
przetwarzania danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych
Okres
przetwarzana danych osobowych
ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, stażu lub praktyki na określonym stanowisku,
która jest konieczna do wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia lub nawiązania współpracy z  Ośrodkiem  
art. 221 § 1 kodeksu pracy
w zakresie przetwarzanie danych osobowych kandydata  niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych, jeżeli kandydat przekazuje dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  (np. wizerunek w CV, zainteresowania bądź kandydat zgłasza chęć udziału w przyszłych rekrutacjach)   art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w odniesieniu do umów cywilnoprawnych   art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych  
do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODOokres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu

7. Jeżeli korzystają Państwo ze stron internetowych Ośrodka.

Dla Państwa wygody witryny internetowe prowadzone przez Ośrodek używają plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników (takich jak zapamiętania preferowanego języka lub rozmiaru czcionki), a także w celach statystycznych.  Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze lub innym urządzeniu w podanych wyżej celach. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez ustawienia swojej przeglądarki.  Należy jednak pamiętać, że usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania z tej witryny.

Witryna korzysta niekiedy z usług internetowych osób trzecich do wyświetlania określonych treści, na przykład obrazów lub filmów wideo. Ośrodek nie jest w stanie uniemożliwić tym stronom czy domenom zbierania informacji dotyczących sposobu korzystania z umieszczonych tam treści przez naszych użytkowników. Aby zapoznać się ze sposobem wykorzystywania przez nie pozyskanych informacji o użytkownikach oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, należy przeczytać warunki korzystania z tych stron w zakresie prowadzonej polityki prywatności i plików cookies.

 1. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ OŚRODEK

W związku z przetwarzaniem przez Ośrodek Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień:
  1.  
   1. prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Ośrodek nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Ośrodek mógł przetwarzać Państwa dane;  
   2. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Ośrodek (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Ośrodka, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Ośrodek, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Ośrodek nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Ośrodka;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 2. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Ośrodek umożliwia kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-maila: iod@osrodekanaliz.pl lub drogą pocztową: Ośrodek Analiz Cegielskiego, ul. Aleja Zjednoczenia 50/U1, 01-801 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Ośrodek w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane 

 1. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Ośrodek stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Ośrodku zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy Ośrodka upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora;
 2. podmioty, którym Ośrodek powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Ośrodek może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Ośrodek działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Ośrodek zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Ośrodek będzie regularnie dokonywał przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.