Ludzie

Poznaj nasz zespół!

Jakub Skoczylas

Od 2022 r. Prezes Zarządu Ośrodka Analiz Prawnych, Społecznych i Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego. Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz audytach w tym zakresie. Od 2002 roku jest związany ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Od 2013 roku pełni funkcję członka Rady Fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Publicysta, wieloletni działacz społeczny zaangażowany w szczególności w ochronę wolności gospodarczej, własności prywatnej, wolności jednostki, autonomii rodziny oraz stosowania zasady pomocniczości.

adw. Jerzy Kwaśniewski

W praktyce zawodowej skupiony na prawie handlowym oraz procesie cywilnym, doradza w realizacji złożonych projektów długoterminowych, w tym infrastrukturalnych, reprezentuje klientów w kluczowych sporach przed trybunałami arbitrażowymi oraz sądami krajowymi i międzynarodowymi. Kieruje zespołem prawników prawa rodzinnego, wyspecjalizowanym w sprawach z zakresu pieczy i władzy rodzicielskiej, ochrony przed nieproporcjonalną interwencją władzy publicznej w życie rodzinne. Współpracuje z organizacjami społecznymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym organizacjami zawodowymi i branżowymi rynku sztuki, wina i transportu drogowego. Uczestniczył w formowaniu pozarządowych ruchów obywatelskich i organizacji członkowskich zabierających głos w obszarze praw człowieka. W latach 2014 – 2016 członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Od grudnia 2015 członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. Od października 2017 członek i sekretarz Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji.

Olaf Szczypiński

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Wiceprezes Fundacji Ośrodka Analiz Prawnych, Społecznych i Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego. W praktyce zawodowej koncentruje się na postępowaniach sądowych (karnych i cywilnych) oraz administracyjnych i sądowo administracyjnych. Zainteresowania zawodowe skupia na prawie karnym, w szczególności w zakresie zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko mieniu, a także prawnokarnych aspektach ochrony twórców. Doradza także w kwestiach dotyczących realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych. Współpracuje lub współpracował z krajowymi organizacjami społecznymi, gdzie zarządzał kilkuosobowym zespołem, nadzorował realizację projektów o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, prawa rodzinnego, przygotowywał opinie prawne i uczestniczył w konsultacjach społecznych na różnych etapach procesu legislacyjnego. Jest autorem lub współautorem, raportów, analiz i opinii m.in. dla Senatu Rzeczypospolitej oraz podmiotów prywatnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych m.in. w czasopismach z listy ministerialnej. Organizator i prelegent licznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularyzatorskich poświęconych problematyce prawnej. Był członkiem zespołów i grup doradczych przy Pełnomocniku Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz w Ministerstwie Rozwoju.

Łukasz Bernaciński

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Ośrodka Analiz Cegielskiego. Czterokrotny stypendysta Rektora UŁ. Prelegent kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor blisko dwudziestu publikacji naukowych, w tym trzech monografii (ostatnia, napisana we współautorstwie: Funkcjonowanie rynku medialnego w Polsce i wybranych państwach europejskich. Przeciwdziałanie koncentracji kapitału i ochrona pluralizmu mediów, Warszawa 2021). Absolwent programów liderskich z zakresu prawa, zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.