Publikacje

back Wróć do publikacji

Zaniedbania Polski, które uderzą w społeczeństwo i demokrację – raport Ośrodka Analiz Cegielskiego

W skrócie

Eksperci związani z Ośrodkiem Analiz Cegielskiego przygotowali raport, który jest odpowiedzią na działania Komisji Europejskiej, wykraczające poza przyznane jej kompetencje, na co też wskazały delegacje kilku państw na forum Unii Europejskiej.

25 września 2023 admin

W dniu 25 września odbyła się prezentacja raportu pt. “Dyrektywa delegowana o podgrzewanych wyrobach tytoniowych – analiza legalności jej wydania i skutków prawnych dla Polski”. Autorzy oraz recenzenci publikacji wzięli udział w panelu dyskusyjnym oraz odpowiedzieli na pytania dziennikarzy.

Eksperci zwrócili uwagę na fakt, że kompetencje delegowane KE nie obejmowały definiowania nowych kategorii wyrobów tytoniowych. Oznacza to, że dyrektywa delegowana została wydana w sposób wadliwy z punktu widzenia prawnego, a właściwym trybem jej weryfikacji jest postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

„Jeżeli w drodze prac Komisji Europejskiej okazuje się, że powstała istotna zmiana okoliczności dotyczy produktu, który nie posiada odrębnej kategorii określonej w dyrektywie tytoniowej, należałoby wnioskować o nowelizację aktu głównego w drodze procedury ustawodawczej. W przeciwnym razie może dojść do wykształcenia się niebezpiecznego precedensu, w drodze którego KE, w sposób faktycznie niekontrolowany (choć formalnie zgodny z prawem Unii Europejskiej), mogłaby zmieniać prawo za pomocą aktów – formalnie – nieustawodawczych. W tym przypadku przekroczenie kompetencji przez KE pozbawia państwa członkowskie możliwości decydowania o klasyfikacji poszczególnych kategorii wyrobów tytoniowych” (s. 22)

Pobieram raport

To kolejny przykład przygotowywanych przez podmioty międzynarodowe projektów regulacji wiążących państwa członkowskie z przekroczeniem przyznanych im prerogatyw. Należą do nich m.in. planowany tzw. traktat antypandemiczny WHO czy nowelizacja Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Tego typu przypadki łączy fakt wadliwie pojmowanej polityki negocjacyjnej państwa polskiego. Tworzenie stanowisk negocjacyjnych przebiega poza kontrolą zarówno parlamentarzystów, jak i opinii publicznej. OAC w swoim raporcie wskazuje na potrzebę dyskusji na temat sposobów obrony przez władze RP interesów polskich firm.

„Rezultat wskazany w dyrektywie powinien ukierunkowywać państwo członkowskie na wybór odpowiednich działań, jak i odpowiednich organów do ich podjęcia, tak, aby osiągnąć cele dyrektywy, z zastrzeżeniem, że została ona przyjęta zgodnie z prawem UE. Przy czym to państwa członkowskie powinny samodzielnie ocenić, w jaki sposób owe cele osiągnąć” (s. 9)

Pobieram raport

Wszelkie uwagi, pytania i spostrzeżenia związane z tematyką raportu, prosimy kierować na nasz adres e-mail: biuro@osrodekanaliz.pl.