Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Kasy rejestrujące online

calendar 7 października 2020
W skrócie

Kolejnym krokiem podjętym w celu uszczelnienia systemu poboru podatku VAT jest wprowadzenie kas rejestrujących online. Założeniem projektodawców było ograniczenie szarej strefy poprzez usprawnienie procesów związanych z rejestrowaniem i kontrolą sprzedaży detalicznej. W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług[1] wprowadzono Centralne Repozytorium Kas. Przypomnijmy, że obowiązanymi do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrują- cych są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych […]

Źródło: elements.envato.com

Kolejnym krokiem podjętym w celu uszczelnienia systemu poboru podatku VAT jest wprowadzenie kas rejestrujących online. Założeniem projektodawców było ograniczenie szarej strefy poprzez usprawnienie procesów związanych z rejestrowaniem i kontrolą sprzedaży detalicznej. W wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług[1] wprowadzono Centralne Repozytorium Kas.

Przypomnijmy, że obowiązanymi do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrują- cych są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospo- darczej oraz rolników ryczałtowych.

Kasy fiskalne online przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowa- dzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Z kolei te z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku.

Mając jednak na uwadze trudności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19, terminy, w których można prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestru- jących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, zostały przedłużone do:

 1. 31 grudnia 2020 r. – do: 
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki
  gastronomiczne (w tym również sezonowo) oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego,
  koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 1. 30 czerwca 2021 r. – do świadczenia usług: 
  • fryzjerskich, 
  • kosmetycznych i kosmetologicznych, 
  • budowlanych, 
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, 
  • prawniczych, 
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu[2]. 

W związku z powyższymi zmianami odpowiedniemu przedłużeniu uległy również terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji (1 stycznia 2021 r. i 1 lipca 2021 r.). Mają one znaczenie przy dokonywaniu odliczeń lub zwrotu na zakup kas rejestrujących.

Kasy starego typu z elektronicznym zapisem kopii będą mogły być wprowadzane do obrotu jedynie do ustawowo oznaczonego terminu, tj. 31 grudnia 2022 r., a te z papierowym – 31 sierpnia 2019 r. Nie ozna- cza to jednak powinności ich wymiany po tym czasie. Obowiązek prowadzenia ewidencji przy wykorzy- staniu kas rejestrujących online ciąży jedynie na podmiotach wymienionych w ustawie, a nie wszystkich podatnikach.

Nienależący do wskazanych branż mogą korzystać z kas starego typu do czasu ich zużycia lub koniecz- ności wymiany pamięci fiskalnej.

Warto również skorzystać z ulgi na zakup kasy online, jeśli spełniamy ustawowe przesłanki jej uzyskania. Prawo odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas przysługuje:

 1. objętym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży, którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie tejże ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
 2. nieobjętym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży, którzy dotąd w ogóle nie używali kas fiskalnych, ale podjęli decyzję o prowadzeniu ewidencji w formie online.

W powyższych przypadkach ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł. Rozliczenia czynni podatnicy VAT dokonać mogą w deklaracji (odpowiednio VAT-7 lub VAT-7K), natomiast bierni – we wniosku do urzędu skarbowego.

Jako że prawo do zwrotu powyższej kwoty nie wygasa, rozliczenia dokonać można w dowolnej deklaracji VAT. Złożenie wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego również możliwe jest w wybranym przez siebie czasie. Jednakże najwcześniej można tego dokonać w miesiącu następującym po tym, w któ-rym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

Istotny jest fakt, iż podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub zwróconej mu kwoty wydanej na zakup, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • zakończy działalność gospodarczą lub nie podda kasy rejestrującej we właściwym terminie obowiąz- kowemu przeglądowi technicznemu (tj. co najmniej raz na 2 lata);
 • trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;
 • narusza obowiązek polegający na zapewnieniu połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas[3].

Choć, jak można przeczytać w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej[4], zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nie będzie refundowany, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców za- wnioskował do Ministra Finansów o stworzenie możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi na zakup tzw. „kasy starego typu”[5].

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości warto zapoznać się z broszurą informacyjną dotyczącą zmian w zakresie kas rejestrujących[6], jak i Objaśnieniami podatkowymi z 11 lipca 2019 r.[7] powszechnie dostępnymi na stronie Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów.

 

 

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R. 

 

 

[1] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2020 poz. 106, z późn. zm.

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, Dz. U. z 2020 poz. 1059, z późn. zm.

[3] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, Dz. U. z 2019, poz. 820.

[4] Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą stosować kasy fiskalne online, 6.05.2019r., https://www.gov.pl/web/ kas/od-1-maja-2019-r-podatnicy-moga-stosowac-kasy-fiskalne-on-line, dostęp: 4.08.2020 r.

[5] Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP proponuje korzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie refundacji kas fiskalnych, 25.05.2020 r., https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-proponuje-korzystne-dla-przedsiebiorcow-zmiany-w-zakresie- -refundacji-kas-fiskalnych/, dostęp: 5.08.2020 r.

[6] Portal Podatkowy, Broszura informacyjna: zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 maja 2019 r., https://www.podatki.gov.pl/media/4661/ broszura-kasy-on-line.pdf, dostęp: 5.08.2020 r.

[7] Portal Podatkowy, Objaśnienia podatkowe z 11 lipca 2019 r. Ulga na zakup kas rejestrujących online, https://www.podatki.gov.pl/me- dia/5129/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-11-lipca-2019-r-ulga-na-zakup-kas-rejestruj%C4%85cych-on-line.pdf, dostęp: 1.09.2020 r.