Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

PRAWNE I EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA OPŁATY REPROGRAFICZNEJ

calendar 29 kwietnia 2022
W skrócie

Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. H. Cegielskiego, we współpracy z LOTTO oraz prawnikami i ekonomistami, przeprowadził badania w zakresie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań opłaty reprograficznej, której celem jest zabezpieczenie prawa twórców do czerpania pożytków z praw własności intelektualnej do utworów będących w rosnącym zakresie przedmiotem nieodpłatnego dozwolonego użytku.

Źródło:

Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. H. Cegielskiego, we współpracy z LOTTO oraz prawnikami i ekonomistami, przeprowadził badania w zakresie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań opłaty reprograficznej, której celem jest zabezpieczenie prawa twórców do czerpania pożytków z praw własności intelektualnej do utworów będących w rosnącym zakresie przedmiotem nieodpłatnego dozwolonego użytku.

Owocem naszych prac jest raport „Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opłaty reprograficznej”, który pozostaje w bezpośrednim związku z szeroko dyskutowanym projektem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz projektem rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów urządzeń i nośników od których pobiera się opłatę i wysokości opłat.

POBIERAM RAPORT

Prezentacja raportu odbędzie się na konferencji prasowej – 31 maja, o godz. 11:00 w siedzibie uczelni Collegium Intermarium (ul. Bagatela 12, Warszawa). Podczas konferencji głos zabiorą autorzy projektu: Paweł Bojarczuk, Olaf Szczypiński oraz Paweł Tempczyk.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, zapraszając jednocześnie do udziału w konsultacjach społecznych i eksperckich. Seminaria odbędą się po konferencji prasowej (31 maja) w formie dwóch paneli on-line, o godz. 12:00 – panel prawny, a o godz. 13:00 – panel ekonomiczny.

Zgłoszenia na konsultacje oraz uwagi związane z tematyką raportu, prosimy kierować na adres e-mail: biuro@osrodekanaliz.pl do dnia 30 maja 2022.

Raport zawiera analizę prawnoporównawczą regulacji dotyczących opłaty reprograficznej, jej wysokości oraz zakresu przedmiotowego w wybranych krajach UE. Przedstawia, jak w polskim prawodawstwie historycznie kształtowała się instytucja dozwolonego użytku prywatnego oraz w konsekwencji opłaty reprograficznej, począwszy od ustawy o prawie autorskim z 1928 r. aż do obecnych uregulowań. W raporcie podjęto również problem wpływu opłaty reprograficznej na ceny detaliczne nośników i urządzeń objętych opłatą.

Nie ma jednej powszechnie przyjętej koncepcji opłaty reprograficznej. Poszczególne państwa przyjmują różne rozwiązania, zarówno co do podmiotów zobowiązanych do uiszczania takiej opłaty, sprzętów i nośników nią objętych, jak i samej formy pobierania i podziału oraz wysokości tej opłaty.  Efektywne opracowanie katalogu wyłączeń pozwala skutecznie zmniejszyć zjawisko podwójnego opodatkowania. Zmiany systemu opłaty reprograficznej, zaproponowane w projekcie ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, należy ocenić jako spójne z europejskimi tendencjami legislacyjnymi oraz zmierzające do zasadnego zabezpieczenia praw twórców do czerpania pożytków z praw własności intelektualnej. W raporcie rekomendowana jest adekwatna zmiana rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów urządzeń i nośników, od których pobiera się opłatę i wysokości opłat, uwzględniająca w szczególności wszystkie nowoczesne narzędzia umożliwiające utrwalanie lub zwielokrotnianie utworów.

POBIERAM RAPORT

Wszelkie uwagi, pytania i spostrzeżenia związane z tematyką raportu, prosimy kierować na nasz adres e-mail: biuro@osrodekanaliz.pl

Wierzymy, że zaangażowanie środowisk bezpośrednio objętych regulacjami dotyczącymi opłat reprograficznych w procesie konsultacji projektu zapewni właściwe ukształtowanie raportu oraz popularyzację zagadnienia niezwykle ważnego dla środowisk twórców oraz rynku.