Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Nowelizacja prawa budowlanego

calendar 7 października 2020
W skrócie

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw[1], po sześciomiesięcznym vacatio legis, dnia 19 września 2020 r. wchodzą w życie znaczące zmiany w Prawie budowlanym. Wiele procedur ma być uproszczonych, niektóre zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo. Poza samym Prawem budowlanym nowelizacjom ulegnie wiele innych ustaw, m.in. Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne […]

Źródło: elements.envato.com

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw[1], po sześciomiesięcznym vacatio legis, dnia 19 września 2020 r. wchodzą w życie znaczące zmiany w Prawie budowlanym. Wiele procedur ma być uproszczonych, niektóre zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo. Poza samym Prawem budowlanym nowelizacjom ulegnie wiele innych ustaw, m.in. Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne czy też Prawo energetyczne (w zakresie, w jakim wymienione regulacje wpływają na realizację szeroko rozumianych inwestycji budowlanych). Wynika to z konieczności równoczesnego wprowadzenia zmian dostosowawczych do nowej koncepcji prawa budowlanego w innych aktach prawnych.

Wchodząca w życie nowelizacja ma charakter kompleksowej zmiany. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że zmiana wynika z konieczności uproszczenia i przyśpieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnia większej stabilności podejmowanych z nim rozstrzygnięć[2]. W rezultacie ponad 50 przepisów samego Prawa budowlanego ulegnie zmianie. Poniżej, ze względu na rozległość wprowadzanych zmian, zostaną omó- wione tylko najważniejsze.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN NALEŻĄ:
  • uproszczenie postępowania legalizacyjnego samowoli budowlanych;
  • zmiana projektu budowlanego z jednolitego dokumentu na dokument rozdzielony na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny;
  • odformalizowanie na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie;
  • zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę na paczkomaty i podobne budowle do 3 m wysokości;
  • ograniczenie do 5 lat terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
  • konieczność sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej w sytuacji zmiany sposobu użytkowania budynku, gdy ma mieć charakter publiczny jak przedszkole.

UPROSZCZENIE POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO SAMOWOLI BUDOWLANYCH

Nowelizacja ustawy wprowadzi ważną zmianę, która zachęci właścicieli do legalizacji nielegalnych budynków, dzięki czemu organy nadzoru budowlanego uzyskają informację o ich istnieniu i będą mogły sprawdzić stan budynku pod kątem bezpieczeństwa. Ponadto właściciel nie będzie musiał opłacać opłaty legalizacyjnej, pod warunkiem, że zgłosi co najmniej 20-letnią samowolę budowlaną do nadzoru budowlanego i przedstawi ekspertyzę techniczną, która potwierdzi możliwość bezpiecznego użytkowania budynku oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Wprowadzana zmiana pozwoli włączyć wiele samowoli budowlanych w system kontroli okresowych, a także w system wymiany starych pieców (tzw. kopciuchów), co pozwoli poprawić jakość powietrza.

ROZDZIELENIE JEDNEGO DOKUMENTU NA TRZY CZĘŚCI

Obecnie projekt budowlany to jednolity dokument, który po wejściu w życie zmian zostanie rozdzielony na trzy części. Pierwszą częścią będzie projekt zagospodarowania działki lub terenu. W skład projektu po- winno wchodzić usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych wraz z siecią uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych, dodatkowo sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyj- ny oraz powinien zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu. Plan zagospodarowania terenu musi być wykonany dla każdego rodzaju budynku, zabudowy czy innych obiektów budowlanych. Powinien być on przygotowany na mapie geodezyjnej z podpisem geodety uprawnionego do wydawania takich map.

Drugą część ma stanowić projekt architektoniczno-budowlany, w skład którego powinien wchodzić układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego obiektu. Co więcej w projekcie powinien być przedstawiony zamierzony sposób użytkowania, charakterystyczne parametry techniczne, opinia geotechniczna, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie oraz informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle ciepła potrzebnego do ogrzewania i podgrzewania wody.

Ostatnią z części rozdzielonego dokumentu będzie projekt techniczny. Powinny się w nim znaleźć m.in. projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościo- wych, charakterystyka energetyczna, rozwiązania techniczne oraz materiałowe. Trzeba będzie go złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem zakończenia robót. Będzie on stanowił ok. 35% całej dokumentacji budowy.

ODFORMALIZOWANIE WNIOSKU O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIU

Nowelizacja prawa budowlanego przewiduje istotną zmianę, która ma służyć odformalizowaniu pro- cedury pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia właściciele będą składać mniej dokumentów. Do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego. Będzie wymagana również mniejsza licz- ba egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku. Opisany powyżej podział projektu

budowlanego na dokument składający się z trzech części będzie istotny przy składaniu dokumentacji w urzędzie nadzoru budowlanego. Po zmianach do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba będzie złożyć projekt budowlany, który będzie się składał jedynie z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt techniczny będzie wymagany dopiero na etapie składania do- kumentów do kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę lub ze zgłoszeniem zakończenia robót.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU UZYSKIWANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA AUTOMATÓW

Nowelizacja ustawy uproszcza również procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę dla wszelkiego rodzaju automatów: biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, automatów przechowujących przesyłki. Automaty o wysokości do 3 m włącznie będą zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Decyzja jest podyktowana faktem, iż obecnie na rynku nastąpił rozkwit różnego rodzaju automatów i dlatego dalsze uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla każdego z nich jest niepotrzebne. W nowelizowanej ustawie zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dotyczy również instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz oraz na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG, niecek dezynfekcyjnych, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3. Z obowiązku zgłoszenia będą zwolnione m.in.: budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni do 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

OGRANICZENIE DO 5 LAT TERMINU DLA STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ I DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE

Ustawa zakłada dużą zmianę w zakresie terminu ubiegania się o stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dotychczas nieważność decyzji można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek był oddany w użytkowanie. Nowe przepisy wprowadzają okres 5-letni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, po upływie którego nie będzie można już decyzji wzruszyć.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO W MIESZKANIACH ZAMIENIONYCH NA PRZEDSZKOLE

Nowelizacja zakłada również większe bezpieczeństwo w użytkowaniu niektórych budynków z przeznaczeniem do użytku publicznego. Dotyczy to sytuacji dostosowania mieszkania na przedszkole czy przerobienia piwnicy w bloku na escape room. W tego typu pomieszczeniach będzie wymagane sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej[3].

PODSUMOWANIE

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane jest największą, jaka była do tej pory wprowadzona. Dojdzie do wielu zmian, z których przynajmniej niektóre zasługują na pozytywną ocenę. Nowa regulacja nie jest jednak pozbawiona wad: szczególnie wątpliwości budzi zmiana dotycząca rozdzielenia projektu budowlanego na trzy dokumenty. W ostatnim etapie po zakończeniu budowy należy przedstawić projekt techniczny, który nie jest tożsamy z wykonawczym, a szkoda, ponieważ byłoby to według ekspertów dużym uproszczeniem. Gdyby tak można było interpretować nowe przepisy, przygotowanie i realizacjainwestycji byłaby rzeczywiście bardziej efektywna[4].

Przeważają jednak głosy pozytywne:

Jakkolwiek ustawa nie jest idealna, tak wprowadzony nią kierunek zmian niewątpliwie należy ocenić pozytywnie. Z pewnością największą zmianą, która ucieszy właścicie- li budynków wybudowanych co najmniej 20 lat temu bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia, czy też pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jest wprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjne- go, które pozwala na legalizację samowoli bez ponoszenia opłat legalizacyjnych

– ocenia jedna z komentatorek[5].

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

[1] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 471.

[2] Pełny tekst uzasadnienia ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=121, dostęp: 22.09.2020 r.

[3] OficjalnastronainternetowaMinisterstwaRozwoju,https://www.gov.pl/web/rozwoj/nowelizacja-prawa-budowlanego-z-podpisem- -prezydenta, dostęp: 15.09.2020 r.

[4] https://www.prawo.pl/biznes/projekt-techniczny-nowelizacja-prawa-budowlanego,495892.html, dostęp:15.09.2020r.

[5] https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/zmiany-w-prawie-budowlanym-wejda-w-zycie-w-2020-ro-ku/2z0hc7l, dostęp: 15.09.2020 r.