Newsfeed

Development for community

back Return to news

Monitoring Legislacji – Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

calendar 18 December 2020
In short

W ramach tarczy antykryzysowej rząd przewidział kilka mechanizmów, które pomogą przetrwać organizacjom pozarządowym w trudnym czasie pandemii. W ramach jednej z form pomocy zostało przewidziane dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń dla pracowników sektora pozarządowego. Zostało ono zawarte w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i […]

Źródło: elements.envato.com

W ramach tarczy antykryzysowej rząd przewidział kilka mechanizmów, które pomogą przetrwać organizacjom pozarządowym w trudnym czasie pandemii. W ramach jednej z form pomocy zostało przewidziane dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń dla pracowników sektora pozarządowego. Zostało ono zawarte w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [1]. Zgodnie z art. 15 zze ust. 1 starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (również pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadek przychodów z działalności statutowej oznacza zmniejszenie przychodów z działalności w ciągu dowolnie wybranych dwóch kolejnych miesięcy przypadających po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (art. 15 zze ust. 3). Spadek powinien wynosić co najmniej 30% w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, co najmniej 50% w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych tym wnioskiem bądź co najmniej 80% w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 80% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wynagrodzeń.

Dofinansowanie może być przyznane za okres nie dłuższy niż trzy miesiące, licząc od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku rozpatrzenia go pozytywnie). Organizacja pozarządowa jest obowiązana do utrzymania pracowników w zatrudnieniu przed okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. W przeciwnym razie organizacja będzie musiała zwrócić otrzymane środki bez odsetek.

Organizacja pozarządowa może złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników do Powiatowego Urzędu Pracy. We wniosku powinno się znaleźć oświadczenie o:

  • wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w art. 15 zze;
  • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
  • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem i należnych do tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych do tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

Ponadto w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” [2]. Co miesiąc podmiot składający wniosek jest zobowiązany składać oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie zawartą ze starostą oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który wynagrodzenie jest wypłacane.

[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.

[2] Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo, dostęp: 9.11.2020 r.