Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Telekonferencyjne walne zebrania stowarzyszeń w czasie epidemii

calendar 22 kwietnia 2020
W skrócie

Analiza nowych przepisów Prawa o stowarzyszeniach wprowadzonych art. 18 Tarczy Antykryzysowej 2.0 prowadzi do wniosku, że przeprowadzenie walnych zebrań członków (lub delegatów) stowarzyszeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie wymaga uzyskania zgody Delegatów. Ustawa przewiduje, że taka forma przeprowadzenie posiedzeń organów stowarzyszeń jest możliwa pod warunkiem doręczenia im właściwej treści zaproszenia. Zgoda członków władz stowarzyszenia potrzebna jest jedynie dla przeprowadzenia głosowania […]

Źródło: elements.envato.com

Analiza nowych przepisów Prawa o stowarzyszeniach wprowadzonych art. 18 Tarczy Antykryzysowej 2.0 prowadzi do wniosku, że przeprowadzenie walnych zebrań członków (lub delegatów) stowarzyszeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie wymaga uzyskania zgody Delegatów. Ustawa przewiduje, że taka forma przeprowadzenie posiedzeń organów stowarzyszeń jest możliwa pod warunkiem doręczenia im właściwej treści zaproszenia. Zgoda członków władz stowarzyszenia potrzebna jest jedynie dla przeprowadzenia głosowania poza posiedzeniem władz.

Art. 10 ust. 1a Prawa o stowarzyszeniach wprowadzony Tarczą Antykryzysową 2.0 (ustawa z 17 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) wprowadza możliwość głosowania władz stowarzyszenia poza posiedzeniami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile członkowie władzy wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej.

Zgodnie z art. 772 Kodeksu Cywilnego do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Forma dokumentowa to zatem o wiele mniej niż forma pisemna. W praktyce oznacza to, że dla zachowania „formy dokumentowej” wystarczy wysłanie wiadomości e-mail, SMSa, a nawet wiadomości w ramach portalu społecznościowego, o ile tylko możliwe jest ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Kolejny nowy przepis art. 10 Prawa o stowarzyszeniach, czyli ust. 1b, reguluje natomiast tryb odbywania posiedzeń władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Określają przy tym ścisłe wymagania odnośnie treści zaproszenia na takie posiedzenie (dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu). Nie przewiduje jednak konieczności uzyskania zgody członków władz na odbycie posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z nowym art. 10 ust. 1c Prawa o stowarzyszeniach głosowanie na posiedzeniach jest możliwe o ile zapewnione zostaną warunki techniczne uczestnictwa w posiedzeniu określone w art. 10 ust. 1c: (i) transmisja obrad w czasie rzeczywistym, (ii) dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym w ramach której członek stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad, (iii) możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.

Wskazane przepisy weszły w życie 18 kwietnia 2020. Nowe zasady głosowania na posiedzeniach i poza posiedzeniami oraz odbywania posiedzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują jedynie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zgodnie z nowym art. 10 ust. 1d Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia, co może mieć znaczenie dla tych stowarzyszeń, których statuty przewidują posiedzenia lub głosowania zdalne.

Poniżej wszystkie nowe przepisy art. 10 Prawa o stowarzyszeniach:

1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a-1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).

W niektórych czasopismach branżowych (https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/fundacje-stowarzyszenia/3651053,Tarcza-antykryzysowa-walne-zebrania-czlonkow-stowarzyszen.html) przedstawiano odmienny pogląd, zgodnie z którym zgoda w formie dokumentowej wymagana jest także dla przeprowadzenia walnego zebrania członków stowarzyszenia. W świetle przedstawionej powyżej argumentacji, pogląd taki nie jest zasadny.

Z uwagi jednak na znaczenie walnych zebrań członków (lub delegatów) stowarzyszeń dla funkcjonowania, jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii przez rząd miałoby istotne znaczenie.