Projekty

Sztuka prawem chroniona

back Wróć do projektów

Sztuka prawem chroniona

W skrócie

Poradnik przedstawia podstawy prawa autorskiego z punktu widzenia osób zajmujących się twórczością z zakresu sztuk wizualnych, w tym twórczością plastyczną. Z tego względu kwestie związane z innymi rodzajami twórczości, w tym muzyczną, literacką, filmową, naukową, ludową, lutniczą, dotyczącą programów komputerowych i baz danych, a także problematyka dotycząca praw pokrewnych, zostały w nim pominięte. Niektóre ogólne zagadnienia z zakresu problematyki praw autorskich, które nie dotyczą bezpośrednio twórczości […]

Poradnik przedstawia podstawy prawa autorskiego z punktu widzenia osób zajmujących się twórczością z zakresu sztuk wizualnych, w tym twórczością plastyczną. Z tego względu kwestie związane z innymi rodzajami twórczości, w tym muzyczną, literacką, filmową, naukową, ludową, lutniczą, dotyczącą programów komputerowych i baz danych, a także problematyka dotycząca praw pokrewnych, zostały w nim pominięte. Niektóre ogólne zagadnienia z zakresu problematyki praw autorskich, które nie dotyczą bezpośrednio twórczości wizualnej, zostały natomiast potraktowane jedynie sygnalizacyjnie. Część poradnika została także poświęcona zbiorowemu zarządzaniu prawami autorskimi z zaznaczeniem funkcjonowania w Polsce organizacji zbiorowego zarządzania w odniesieniu do utworów plastycznych – co ma szczególne znaczenie w związku z wejściem w życie w lipcu 2018 r. ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

POBIERAM PORADNIK

Poradnik został napisany językiem na tyle przystępnym, aby mogli z niego korzystać także nieprawnicy. Jest on zarazem opatrzony aparatem naukowym pozwalającym każdemu odbiorcy sięgnąć do źródeł pojawiających się w nim informacji.

Szkolenia

Bezpłatne szkolenie skierowane do plastyków, fotografów i innych twórców sztuk wizualnych. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać cenne informacje o ochronie ich praw jako twórców. Artysto, poznaj swoje prawa!

Kraków

26.09.2018 r.

godz. 11:00 – 17:00 

 Aula ASP w Krakowie

plac Matejki 13

Warszawa

04.10.2018 r.

godz. 11:00 – 17:00 

 Sala konferencyjna budynku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy 

ul. Stefana Jaracza 2
Warszawa

Gdańsk

08.10.2018 r. 

godz. 11:00 – 17:00 

Patio ASP Gdańsk

ul. Targ Węglowy 6

STRONA WWW PROJEKTU

Harmonogram szkoleń

11.00 uroczyste otwarcie
11.15-12.45 I Blok

12.45-13.30 obiad
13.30-15.00 II Blok

15.00-16.45 III Blok
17.00-18.00 dyskusja

I Blok

Twórczość artystyczna i jej ochrona – zagadnienia podstawowe
• Podstawa normatywna ochrony twórczości i utworów w prawie krajowym i międzynarodowym
• Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
• Zasady wykonywania praw autorskich do utworów współautorskich i połączonych
• Utwór zależny i jego ochrona

Treść bloku I: zagadnienia podstawowe związane z ochroną praw autorskich, twórczości i utworów; źródła prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencje, umowy międzynarodowe); definicja utworu, rodzaje utworów chronionych ze względu na rodzaj twórczości, rodzaje utworów chronionych ze względu na podmiot; utwór zależny a utwór inspirowany;

II Blok

Autorskie prawa osobiste i majątkowe
• Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Zagadnienia procesowe. Orzecznictwo.
• Utwory osierocone
• Dozwolony użytek, w tym w szczególności dozwolony użytek utworów plastycznych

Treść bloku II: rodzaje praw autorskich; roszczenia służące do ochrony praw autorskich ze względu na ich rodzaj; ochrona utworów w czasie; utwory osierocone – definicja i sposób ochrony; dozwolony użytek publiczny i prywatny, twórca wobec dozwolonego użytku jego utworu – kiedy należy mu się wynagrodzenie, kiedy potrzebna jest tylko jego zgoda a kiedy i w jakich warunkach dozwolony jest brak zgody twórcy;

III Blok

Umowy prawno-autorskie
• Zasady konstruowania umów prawno-autorskich
• Ograniczenia zasady wolności kontraktowania w umowach prawno-autorskich
• Pola eksploatacji utworu, w tym digitalizacja utworów plastycznych i korzystanie w Internecie
• Przykłady klauzul w umowach prawno-autorskich
• Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Treść bloku III: ww. plusy i minusy zbiorowego zarządu prawami autorskimi, prezentacja nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi