Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Dłuższe terminy dla spółdzielni socjalnych z powodu epidemii

calendar 19 grudnia 2020
W skrócie

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 [1], w art. 17 dokonano zmian w ustawie z dniu 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych [2]. Zmiana polega na wprowadzeniu art. 29a w brzmieniu: W przypadku wprowadzenia na częci albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii terminy, o ktorych mowa w art. […]

Źródło: elements.envato.com

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 [1], w art. 17 dokonano zmian w ustawie z dniu 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych [2]. Zmiana polega na wprowadzeniu art. 29a w brzmieniu:

W przypadku wprowadzenia na częci albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii terminy, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1a, art. 5a ust. 4, art. 15c i art. 18 pkt 2, ulegaja przedłuzeniu do dnia upływu 12 miesiecy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Stan epidemii został wprowadzony w Polsce 20 marca br. Dlatego zgodnie z nowym artykułem ustawy o spółdzielniach socjalnych nastąpi przedłużenie następujących terminów: uzupełnienia składu zakładanej spółdzielni, uzupełnienia zatrudnienia w spółdzielni zakładanej przez osoby prawne, odłożenia terminu pierwszej lustracji, możliwości uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni. Poniżej zostaną one krótko scharakteryzowane.

UZUPEŁNIENIE SKŁADU ZAKŁADANEJ SPÓŁDZIELNI (ART. 5 UST. 1A U.S.S.).

Rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne. W takiej sytuacji spółdzielnia jest zobowiązana do przyjęcia jako członków oraz zatrudnienia w spółdzielni co najmniej dwóch osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. w terminie 12 miesięcy od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

UZUPEŁNIENIE ZATRUDNIENIA W SPÓŁDZIELNI ZAKŁADANEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE (ART. 5A UST. 4 U.S.S).

Członkostwo w takiej spółdzielni mogą nabyć m.in. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, osoby do ukończenia 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia poszukujące pracy, w tym posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Przepis pozwala na wydłużenie terminu na uzupełnienie składu.

ODŁOŻENIE TERMINU PIERWSZEJ LUSTRACJI (ART. 15C U.S.S.).

Zgodnie z art. 15c spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności. Nowy przepis pozwala maksymalnie odłożyć termin pierwszej lustracji. Przepis ten nie przedłuża natomiast terminów normalnej lustracji spółdzielczej.

DŁUŻSZA MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA SKŁADU CZŁONKOWSKIEGO SPÓŁDZIELNI (ART. 18 PKT 2 U.S.S.).

Dotychczas przepisy przewidywały, że spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach wymienionych w ustawie. Natomiast wraz z nowym przepisem w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych, o ile trwa dłużej niż 3 miesiące, termin zostaje wydłużony na okres do 12 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii.

Do tej pory przekroczenie terminów skutkowało postawieniem spółdzielni socjalnej w stan likwidacji. Nowy przepis pozwala przedłużyć wszystkie ww. terminy aż o 12 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii.

[1] Dz. U. z 2020 r., poz. 875, z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2006 r., nr 94 poz. 651, z późn. zm. (dalej: u.s.s.).