Ludzie

Poznaj nasz zespół!

dr hab. Krzysztof Koźmiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert organizacji pozarządowych. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Komisji w programie PROM „Mosty do Azji” oraz Zastępca Kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji oraz Ukrainie) oraz szkołach letnich (m.in. Belwederska Szkoła Letnia). Doradzał przedsiębiorcom oraz reprezentował ich w postępowaniach administracyjnych i sądowych, pełnił obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał opinie prawne oraz projekty aktów normatywnych na zlecenie (polskich i zagranicznych) instytucji publicznych.

dr hab. Jan Rudnicki

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i zastępca kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych na tymże wydziale. Wykładał na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, China University of Political Science and Law w Pekinie oraz na Uniwersytecie Lizbońskim. Brał udział w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Chińską Akademię Nauk Społecznych w Pekinie czy Uniwersytet w Pretorii. Przez kilka lat współpracował z czołową warszawską kancelarią prawną. Jest członkiem jednego z zespołów doradczych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor publikacji naukowych z zakresu historii i komparatystyki prawa prywatnego, w tym monografii habilitacyjnej „Dekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce”.

dr Rafał Zgorzelski

Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Ma również doświadczenie w pracy w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził także własną firmę doradztwa biznesowego. Promotor Idei patriotyzmu ekonomicznego.

dr Filip Ludwin

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Kultura Prawna” i dyrektor działu wydawniczego w Instytucie na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolása Gómeza Dávili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

adw. Krzysztof Sobieski

Anna Jackowska

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Neofilologii w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską obroniła z zakresu prawa żywnościowego. Do obszaru jej zainteresowań należy prawo rolne, żywnościowe oraz międzynarodowe publiczne. W Ośrodku Analiz Cegielskiego jako analityk jest zaangażowana w projekty prawno-ekonomiczne oraz w Centrum Rozwoju Rolnictwa.

Karolina Pawłowska

Doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych ekspertyz dla organów administracji publicznej oraz artykułów naukowych z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, socjologii prawa, demografii i prawa międzynarodowego, współautorka Raportu "Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?". Absolwentka stażu naukowego w amerykańskiej uczelni wyższej the Institute of World Politics w Waszyngtonie.

not. Piotr Lussa

Od 2000 roku zawodowo związany z notariatem, a od 2008 roku kieruje własną kancelarią notarialną w Białymstoku o szerokim profilu czynności. Ukończył kurs mediacji w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia Notariuszy. W grudniu 2004 roku był obserwatorem międzynarodowym w Doniecku w czasie Pomarańczowej Rewolucji. Pomysłodawca i współtwórca Fundacji Okno na Wschód założonej w 2008 roku, od 2009 roku współpracownik Fundacji Republikańskiej, od 2015 roku członek Rady Nadzorczej Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej, od 2016 roku członek Rady i koordynator regionalny na Podlasie Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. W latach 2012-2017 pomysłodawca i współtwórca Projektu Zaścianek. Rekonstruktor historyczny i kulturowy XVI/XVII wieku, neosarmata, sybaryta i bibosz.

dr Bartosz Zalewski

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Rzymskiego UMCS. Ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rzymskiego oraz historii prawa. Zainteresowania zawodowe dotyczące prawa współczesnego koncentrują się wokół komparatystyki prawniczej, prawa cywilnego i administracyjnego oraz praw człowieka.

adw. Adrian Bielecki

Doktorant w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów przebywał na stypendium na University of Florida. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, w obszarach m.in. zagadnień antymonopolowych, kontroli koncentracji, nieuczciwych praktyk rynkowych. Posiada również doświadczenie w obszarze ochrony konsumentów, prawie umów czy zamówień publicznych. Jest członkiem Stowarzyszenie Prawa Konkurencji oraz autorem wielu publikacji w renomowanych czasopismach. Występował na konferencjach naukowych m.in. w Szwecji (Uniwersytet Sztokholmski), Rosji (Uniwersytet w Rostowie nad Donem) i Czechach (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Politechnika w Ostravie).

adw. Mateusz Rojek

Adwokat. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego i ochrony dóbr niematerialnych. Realizował projekty dla czołowych spółek z branży energetycznej, paliwowej i wydobywczej w Europie Środkowej i Wschodniej. Brał udział w opiniowaniu inwestycji w Polsce, Europie i Ameryce Południowej. Autor publikacji naukowych, w tym „Dokumentacja geologiczna, jako źródło informacji geologicznej stanowiącej przedmiot własności intelektualnej” Jan A. Stefanowicz, Anna Polak, Mateusz Rojek w Dwumiesięczniku Górnictwo Odkrywkowe 2-3/2014, str. 11.

dr Maciej Łobza

Doktor nauk ekonomicznych, prezes Fundacji Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu. Naukowo zajmuje się tematyką inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Pasjonuje go tematyka finansów, ekonomii międzynarodowej, przywództwa oraz katolickiej nauki społecznej. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest absolwentem zarówno Politechniki Poznańskiej (inżynier - automatyka i zarządzanie) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (magister - stosunki międzynarodowe). Studiował również w ramach wymiany studenckiej w Budapeszcie na ESSCA Budapest (zarządzanie międzynarodowe). Od kilku lat współorganizuje ogólnopolską konferencję Bóg, Rodzina, Firma, Hojność. Należy również do międzynarodowej katolickiej organizacji Rycerze Kolumba.

Łukasz Bernaciński

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Czterokrotny stypendysta Rektora UŁ. W jego obszarze zainteresowań naukowych znajdują się prawo konstytucyjne i wyznaniowe. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii pt. „Finansowanie związków wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Fundusz Kościelny". Absolwent Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Zastępca Dyrektora Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Piotr Palutkiewicz

Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent Grand Valley State University (dyplom MPA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Newcastle Business School. Współzałożyciel i były Prezes Zarządu Instytutu Gospodarczego i Konsumenckiego Instigos. Były pracownik naukowy Szkoły Administracji Publicznej i Non-Profit na Grand Valley State University w USA. Ekspert i menadżer w licznych organizacji pozarządowych, posiada także doświadczenie biznesowe w bankowości, energetyce i mediach

Karolina Mojsym

Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ma kilkuletnie doświadczenie w doradztwie biznesowym, gdzie obsługiwała firmy z segmentu startupów oraz MSP. Współpracowała również z butikami inwestycyjnymi oraz think-tankami. W ramach pracy nad projektami związanymi z modelami biznesowymi i strategiami zajmowała się m.in. badaniem zdolności operacyjnej i synergii, modelowaniem biznesowym dla celów M&A, analizami makroekonomicznymi i sektorowymi tworzonymi pod kątem potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, funduszy VC oraz twórców R&D, badaniem możliwości komercjalizacji i internacjonalizacji usług i technologii na nowych rynkach oraz optymalizacją biznesową i doradztwem operacyjno-strategicznym.

Krzysztof Prudel

Absolwent wydziału Finansów i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zawodowo związany z jedną z wiodących firm audytowych na świecie gdzie zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych jednych z największych grup kapitałowych w Polsce. Poza pracą zawodową angażuje się w działalności trzeciosektorową- obecnie fundator fundacji Polska Jutra oraz ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Filip Furman

Socjolog, doktor nauk o zdrowiu, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz pekińskiego Beijing Language and Culture University. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Zdrowia i w organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko pojętym obszarem zdrowia - zarówno od strony naukowej, jak i systemowej. Zawodowo zajmuje się bioetyką, socjologią zdrowia i zdrowiem publicznym. Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki w Instytucie na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Kontakt

Maciej Węglarz

Magister filozofii, student prawa na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się badaniem personalizmu Karola Wojtyły oraz prawa prywatnego w szczególności prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek. Zaangażowany w działalność kół naukowych i instytucji związanych z Uniwersytetem.

Karol Handzel

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również między innymi Polsko-Amerykańską Akademię Liderów oraz Belwederską Szkołę Letnią organizowaną przez Kancelarię Prezydenta RP. W latach 2019-2021 prezes Stowarzyszenia KoLiber. Od 2019 roku pełni także funkcję Sekretarza Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Halszka Bielecka

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 6 lat aktywnie działa w wielu organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach, fundacjach oraz grupach inicjatywnych. Współautorka publikacji "Z Kresów na Syberię". Pracowała jako dziennikarka oraz na stanowiskach: specjalista ds. marketingu, asystentka europosła, specjalista ds. promocji oraz fundraiser. Aktualnie koordynuje projekt crowdfundingowy dla Ośrodka Analiz Cegielskiego.

Artur Tyński

Student prawa, politologii oraz filozofii w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Naukowo zainteresowany zielonym prawem gospodarczym, bezpieczeństwem energetycznym, dezinformacją sektorową oraz zielonym konserwatyzmem. Autor publikacji naukowych, uczestnik konferencji, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaangażowany w samorząd studencki oraz śląskie NGOsy. Szermierz i żeglarz.

r. pr. Katarzyna Gęsiak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała pracując w warszawskich kancelariach prawnych. Obecne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa medycznego i praw człowieka