Ludzie

Poznaj nasz zespół!

dr Tymoteusz Zych

Doktor nauk prawnych, radca prawny, prezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. H. Cegielskiego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem nagrody w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Absolwent WPiA UW oraz międzyuniwersyteckich interdyscyplinarnych studiów w Akademii Artes Liberales, które realizował na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2010 r. współpracuje jako ekspert w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych z organizacjami pozarządowymi, w tym z Centrum im. Adama Smitha, Instytutem Ordo Iuris oraz Laboratorium Prawa i Gospodarki. Autor analiz prawnych i prawno-ekonomicznych m.in. dla Senatu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia oraz dla szeregu podmiotów prywatnych. W ekspertyzach i artykułach naukowych podejmuje problematykę ekonomicznej analizy prawa, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań polityk społecznych, prawa konstytucyjnego, w tym zagadnień praw człowieka i praw obywatelskich, prawa administracyjnego oraz prawnych ram funkcjonowania systemu oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego. Konsultant Departamentu Stanu USA w zakresie problematyki prawa konstytucyjnego porównawczego. W latach 2014-2016 członek Rady Społecznej ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od października 2017 r. członek zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju działającego w Ministerstwie Rozwoju.

adw. Jerzy Kwaśniewski

W praktyce zawodowej skupiony na prawie handlowym oraz procesie cywilnym, doradza w realizacji złożonych projektów długoterminowych, w tym infrastrukturalnych, reprezentuje klientów w kluczowych sporach przed trybunałami arbitrażowymi oraz sądami krajowymi i międzynarodowymi. Kieruje zespołem prawników prawa rodzinnego, wyspecjalizowanym w sprawach z zakresu pieczy i władzy rodzicielskiej, ochrony przed nieproporcjonalną interwencją władzy publicznej w życie rodzinne. Współpracuje z organizacjami społecznymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym organizacjami zawodowymi i branżowymi rynku sztuki, wina i transportu drogowego. Uczestniczył w formowaniu pozarządowych ruchów obywatelskich i organizacji członkowskich zabierających głos w obszarze praw człowieka. W latach 2014 – 2016 członek powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Rady Społecznej do spraw wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce. Od grudnia 2015 członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. Od października 2017 członek i sekretarz Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji.

adw. dr Bartosz Lewandowski

Adwokat, doktor nauk prawnych, wiceprezes zarządu Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, partner zarządzający spółki adwokacko-radcowskiej Khanzadyan Lewandowski i Partnerzy w Warszawie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich ( m.in. w “Państwie i Prawie” czy “Przeglądzie Sejmowym”) oraz międzynarodowych periodykach naukowych. W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka “Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym” (Warszawa 2016). Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939” wydanego prze Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego (Warszawa 2020). Od 2013 r. jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych koncentrujących swoją aktywność na wolności działalności gospodarczej, wolności słowa oraz ochronie porządku konstytucyjnego.

Paweł Pawłowski

Wiceprezes zarządu Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Entrepreneurship Program na Babson College w Wellesley, Massachusetts. Odbył staż naukowy w Institute of World Politics w Waszyngtonie D.C. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i obecnie prowadzi prace nad doktoratem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych bankach w Polsce, był także doradcą prezesa zarządu dużej grupy kapitałowej i prowadził własną działalność gospodarczą. Realizował projekty służące budowaniu relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami, a także wzmacniające współpracę biznesu z uczelniami wyższymi, również w wymiarze międzynarodowym. Był również koordynatorem merytorycznym z ramienia polskich współorganizatorów konferencji “A New Initiative for Poland: A Future Global Leader in Securing the 4th Industrial Revolution” poświęconej problemom cyberbezpieczeństwa w obszarze Trójmorza. Obecnie jest managerem w jednej z największych firm z sektora transportowego w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Swoje zainteresowania związane ze współpracą międzynarodową realizuje także w organizacjach pozarządowych – jest przewodniczącym rady Fundacji Warsaw Institute. Publikuje m.in. na łamach Warsaw Institute Review oraz Myśli Suwerennej. Był wykładowcą m.in. Kolegium Służby Publicznej, Forum Wspólnie dla Przyszłości, Podlaskiej Akademii Edukacji Społecznej oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Olaf Szczypiński

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Wiceprezes Fundacji Ośrodka Analiz Prawnych, Społecznych i Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego. W praktyce zawodowej koncentruje się na postępowaniach sądowych (karnych i cywilnych) oraz administracyjnych i sądowo administracyjnych. Zainteresowania zawodowe skupia na prawie karnym, w szczególności w zakresie zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz przeciwko mieniu, a także prawnokarnych aspektach ochrony twórców. Doradza także w kwestiach dotyczących realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych. Współpracuje lub współpracował z krajowymi organizacjami społecznymi, gdzie zarządzał kilkuosobowym zespołem, nadzorował realizację projektów o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, prawa rodzinnego, przygotowywał opinie prawne i uczestniczył w konsultacjach społecznych na różnych etapach procesu legislacyjnego. Jest autorem lub współautorem, raportów, analiz i opinii m.in. dla Senatu Rzeczypospolitej oraz podmiotów prywatnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych m.in. w czasopismach z listy ministerialnej. Organizator i prelegent licznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularyzatorskich poświęconych problematyce prawnej. Był członkiem zespołów i grup doradczych przy Pełnomocniku Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz w Ministerstwie Rozwoju.